Anh Thiện luôn giải quyết các câu hỏi của tôi một cách chuyên nghiệp và kịp thời. Làm việc với anh ấy là một niềm vui và tôi sẽ đi giới thiệu cho người khác.